Můžete vyhledat rostliny, zadejte požadovaný řetězec znaků: 
Mezi koberci konikleců najdete brzy zjara tyto rostliny:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
koniklec velkokvětý
Pulsatilla grandis
silně ohrožený druh
mochna jarní
Potentilla verna
mochna písečná
Potentilla arenaria
osívka jarní
Erophila verna
nahoru
Po nich rozkvétají další jarní byliny:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
koniklec luční český
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
silně ohrožený druh
mateřídouška časná
Thymus praecox
violka Rivinova
Viola riviniana
kozinec dánský
Astragalus danicus
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
plevel okoličnatý
Holosteum umbellatum
pryšec mandloňovitý
Euphorbia amygdaloides
čilimník řezenský
Chamaecytisus ratisbonensis
smolnička obecná
Lychnis viscaria
zvětšitzvětšitzvětšit
vítod chocholatý
Polygala comosa
modřenec chocholatý
Muscari comosum
kozí brada východní
Tragopogon orientalis
nahoru
V létě najdete na Kamenném vrchu květy těchto bylin:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
lomikámen cibulkatý
Saxifraga bulbifera
ohrožený druh
silenka ušnice
Silene otites
šalvěj přeslenitá
Salvia verticillata
len tenkolistý
Linum tenuifolium
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
lilie zlatohlavá
Lilium martagon
ohrožený druh
hvozdík kartouzek
Dianthus carthusianorum
černohlávek velkokvětý
Prunella grandiflora
černohlávek dřípený
Prunella laciniata
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
ožanka kalamandra
Teucrium chamaedrys
čilimník černající
Cytisus nigricans
rozchodník ostrý
Sedum acre
štírovník růžkatý
Lotus corniculatus
zvětšitzvětšit
lněnka lnolistá
Thesium linophyllon
jehlice trnitá
Ononis spinosa
nahoru
Trávy:
zvětšitzvětšit
ovsíř luční
Avenula pratensis
kostřava walliská
Festuca valesiaca 5

nahoru
Do podzimu ještě kvetou:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
smil písečný
Helichrysum arenarium
silně ohrožený druh
divizna rakouská
Verbascum austriacum
hvězdnice chlumní
Aster amellus
ohrožený druh
zvonek moravský
Campanula moravica
zvětšitzvětšit
zeměžluč přímořská
Centaurium littorale
kriticky ohrožený druh
hlaváč žlutavý
Scabiosa ochroleuca
nahoru
Na Kamenném vrchu roste řada druhů keřů, které jsou úkrytem mnoha živočichů.
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
dřín jarní
Cornus mas
dřín v květu


bez černý
Sambucus nigra
svída krvavá
Cornus sanguinea
zvětšitzvětšitzvětšit
trnka obecná
Prunus spinosa
žanovec měchýřník
Colutea arborescens
brslen evropský
Euonymus europaea
nahoru
Na Kamenném vrchu roste nejen růže šípková.
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
růže šípková


růže malokvětá
Rosa micrantha
růže vinná
Rosa rubiginosa
růže podhorská
Rosa dumalis
nahoru
Bez přičinění člověka by na Kamenném vrchu rostly:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
dub zimní
Quercus petraea
dub letní
Quercus robur
habr obecný
Carpinus betulus
javor mléč a javor babyka
Acer platanoides, Acer campestre
zvětšitzvětšit
třešeň ptačí
Prunus avium
topol osika
Populus tremula
nahoru
Tyto stromy jsou na Kamenném vrchu výhradně díky člověku:
zvětšitzvětšitzvětšitzvětšit
borovice černá
Pinus nigra
borovice lesní
Pinus sylvestris
modřín opadavý
Larix decidua
smrk ztepilý
Picea excelsa
zvětšit
trnovník akát
Robinia pseudacacia
nahoru
Stejně jako cenná přírodní území požívají i vzácnější živočichové a rostliny určité ochrany.
Existují tři kategorie ochrany rostlin a živočichů:


Kriticky ohrožené druhy:
organismy vysoce specializované na určitý typ stanoviště, závislé jen na péči a přísné ochraně jejich posledních výskytišť.

Silně ohrožené druhy:
organismy s dostatkem lokalit; jejich počet a četnost jedinců na nich však rychle klesá.

Ohrožené druhy:
organismy, kterým sice nehrozí přímé nebezpečí úplného vyhynutí, ale jejich postupný úbytek je velmi zřetelný.